Terms of service

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Százegy Bisztró Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01 09 358499, székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 10., adószáma: 27947827-2-42, email címe: hello@101bistro.hu, telefonszáma: +3670 610 8101 a továbbiakban: „Eladó”) shop.101bistro.hu domain alatt, a Shopify szolgáltató által működtetett webáruházban (a továbbiakban: „Webáruház” vagy „Webshop”) történő vásárlásának feltételeit szabályozza.

Az Eladó szavatolja, hogy a Termékek előállítására és forgalmazására vonatkozó valamennyi jogszabályban előírt – hatósági – engedéllyel rendelkezik.

Eladó célja, hogy Termékeit az eddigi gyakorlat szerint, amely a helyben való fogyasztás/ elvitel, illetve üzletben történő közvetlen megrendelés volt, immáron online is biztosítsa vásárlói (a továbbiakban: „Vásárlók” vagy „Vásárló”) részére, a Termékekhez való gyors hozzáférés, valamint egy rugalmas és egyszerű online vásárlás keretében.

A fentiek érdekében Eladó a Shopify webszolgáltatón keresztül létrehozott Webáruházban Vásárlók az alábbi szerződéses feltételek alapján és elfogadásával rendelhetik meg termékeiket:

 1. Általános rendelkezések:
 2. Eladó jelen ÁSZF-ét a honlapon jól látható helyen közzéteszi, valamint tájékoztatja Vásárlót, hogy jelen szerződéses feltételek egyedileg le nem tárgyaltak, azokat Eladó egyoldalúan, Vásárló közreműködése nélkül, előre meghatározta. Erre való tekintettel Vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárlásának véglegesítése előtt köteles nyilatkozni, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és magára mindenben kötelezőnek fogadja el, ellenkező esetben Felek között a termékértékesítési szerződés nem jön létre.
 3. Vásárlók tudomásul veszik, hogy Eladó jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, amely a közzététellel lép hatályba és a hatálybalépést követően létrejövő jogügyletekre alkalmazandó.

  3. Vásárlók és Eladó között a Termékek megvásárlására irányuló adásvételi szerződés a Ptk. 6:82. §-a szerinti elektronikus szerződésnek minősül, amely Eladó honlapján keresztül jön létre, azzal, hogy Vásárló a kiválasztott Termékre vagy Termékekre rákattintva, azt a “Kosárba teszem” és “Fizetés” gombra kattintva a kívánt mennyiségben, személyes adatainak megadását követően (részletesen lásd: Adatvédelmi Tájékoztató), valamint a vásárlás véglegesítését követően a jelen ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a 16. életévét be nem töltött személy esetén a személyes adatok kezelése tekintetében szülői felügyeletet gyakorló kifejezett és teljeskörű jóváhagyását követően vételi jognyilatkozatot tesz.
 4. A Felek közti szerződés pontos tartalma a Vásárló által tett vételi ajánlat, ill. annak rendszer általi visszaigazolása együttesen, amennyiben a visszaigazolás a vételi ajánlattól eltérő tartalmú (pl. adott Termék idő közben elfogyott, elkészítése valamely oknál fogva nem lehetséges), úgy az csak a Vásárló új, módosított vételi ajánlatának elfogadásával (visszaigazolásával) válik szerződéssé.
 5. Eladó tájékoztatja Vásárlót, hogy a fentiek szerint létrejött szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, amelyet Eladó az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatokkal, az ott meghatározott ideig és jogalappal egy ú.n. vásárlási azonosító alatt elektronikusan a Ptk. szerinti általános elévülési ideig (5 év) tart nyilván és tárol.

 6. A Webáruházban történő vásárlás menete – Rendelés leadása

1.Termékek

 1. A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A lap tetején elhelyezett Kosár ikonra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak vagy akár törölhetnek is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés részösszegét. Ha rendelkezik kuponkóddal vagy ajándékutalvánnyal, beírásával érvényesítheti azt és az a részösszegből levonásra kerül.

. 2. A Rendelés menete kétféleképpen történhet:

 1. Rendelés aznapi szállítással
 2. Rendelés egy későbbi időpontban történő kiszállítással

2.1. Rendelés aznapi szállítással
Amennyiben Vásárló a rendelés leadásának napján szeretné megkapni a rendelését, azt a Wolt Hungary szállítási területén a nevezett szolgáltatónál tudja megrendelni. Eladónak rendelési napon belül történő kiszállítási szolgáltatása nincsen.

2.2. Rendelés egy későbbi időpontban történő kiszállítással
Amennyiben Vásárló egy későbbi időpontban történő kiszállítással vásárol, úgy a kiszállítás időpontját nem tudja meghatározni ezt az Eladó határozza meg a kiszállítást megelőzően egyeztetve a Váráslóval.

 1. Rendeléssel kapcsolatos további rendelkezések – fizetés

3.1. Azt követően, hogy Vásárló összegyűjtötte a megvásárolni kívánt Termékeket, módjában áll módosítani, új tételeket hozzárakni vagy tételeket törölni, esetlegesen a kosár teljes tartalmát kiüríteni.

3.2. A kosárban lévő Termékek összegyűjtését követően, valamint amennyiben további vásárlás nélkül Vásárló a „Fizetés” gombra kattint, úgy automatikusan betölt a honlapon az a felület, amelyen személyes adatainak megadását követően (részletesen lásd: „Adatvédelmi Tájékoztató”) véglegesítheti a vásárlást, amely egyúttal a vételi szándéknyilatkozatát rögzíti.

3.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy Vásárlók által megadott adatok pontossága és valódisága Vásárló saját felelőssége. A hibásan megadott adatokból eredő károkért, illetve esetlegesen felmerülő költségekért Szolgálató a felelősségét kifejezetten kizárja.

3.4. Ugyanitt felhívjuk Vásárlók figyelmét arra, hogy az Eladó a szállítást meghatározott területen végzi (1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5. 15km-es körzetében). A meghatározott területeken kívül Eladó a kiszállítást jogosult megtagadni.

3.5. Vásárló az általa megadott személyes adatait, mind a kiválasztott Termékek mennyiségét és választható paramétereit a „Rendelés elküldése” gombra kattintás előtt módosíthatja, kijavíthatja, adott esetben törölheti.

3.6. A véglegesítést megelőzően Vásárló kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte, valamint 16. életévét be nem töltött személy esetén a szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulását adja a Vásárló személyes adatainak kezeléséhez. Vásárló az előbbi nyilatkozatokkal kijelenti, hogy a tárgyi vásárlást a fenti és jelen dokumentumok ismeretében kívánja végrehajtani, az adásvételi szerződést megkötni, rendelését leadni.

3.7. A vásárlás az előzetes online fizetéssel (előteljesítés) válik véglegessé, amely során Vásárló a kosarában található végösszeget (vételár) bankkártyás fizetéssel indított tranzakció során megerősíti, ezáltal egyidejűleg megrendeli Eladótól a Termékeket. Jelen tranzakció vételi ajánlatnak minősül, amelyhez Vásárló kötve van. Jelen pontban rögzítjük, hogy a fizetés az OTP Bank által nyújtott SimplePay szolgáltatással történik, amely során MasterCard, Visa és Maestro kártyákat tud használni Vásárló. Utólagos – akár készpénzes – fizetést Eladó nem fogad el.

3.8. Vásárló elektronikus úton tett szerződéses jognyilatkozata akkor válik hatályossá, amikor az az Eladó számára hozzáférhetővé válik. A vételár megfizetésének időpontjának azt kell tekinteni, amikor Eladó bankszámláján a teljes vételár hiánytalanul jóváírásra került.

3.9. A 3.7. pont szerinti fizetést követően az Eladó a Szamlazz.hu számlázó rendszert használva kiállítja a számlát, ami a megrendelt termékkel a csomagba kerül.

3.10. Eladó a megrendelésről és a sikeres fizetésről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló emailt küld a Shopify webhelyszolgáltatón keresztül és által Vásárló számára, amely időpontban létrejön a szerződés, és ezen időponttól kezdődően mindkét Fél teljesítésre köteles – Eladó a Terméket elkészíteni és kiszállítani, valamint átadni, Vásárló a Terméket átvenni -.

3.11. Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a már teljesített vételár részére maradéktalanul visszajár, amennyiben a fizetésről szóló visszaigazolás hozzá késedelem nélkül – azaz legkésőbb 48 órán belül - nem érkezik meg. A visszaigazolás késedelmes visszaérkezését azonban okozhatják Eladónál, a Shopify-nál, vagy Vásárlónál esetlegesen felmerülő technikai problémák, amely esetben Vásárlók Eladó fent megjelölt elérhetőségén tájékoztatást kérhetnek. Amennyiben Eladó arról értesíti a Vásárlót, hogy önhibáján kívüli okból nem állt módjában határidőn belül visszaigazolást küldeni, úgy ez Vásárlót nem mentesíti az ajánlati kötöttsége alól.

3.12. Amennyiben a rendelés leadása során illetve azt követően bármely probléma merülne fel Eladó oldalán, úgy az Eladó felveszi a vásárlóval a kapcsolatot.

 1. 4. Szállítás – Termék átvétele

4.1. Eladó a Terméket Vásárló által megadott szállítási címre szállítja ki azzal, hogy jelen ÁSZF 3.4. pontjára jelen pontban is kifejezetten felhívja Vásárló figyelmét Eladó. A szállítási területek csak az Eladó által megjelölt körzetre érvényes (1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5. 15km-es körzetében).

4.2. A szállítás díj 1500 Ft. A Webshopon keresztül történő fizetés alkalmával a szállítási díj automatikusan kiszámolásra és a termékek vételárához hozzáadásra kerül.

4.3. A szállítás az adott nap 10:00 – 18:00 között történik. Eladó vállalja, hogy amikor Szállító elindul a Termékkel Vásárlóhoz, úgy arról Vásárlót tájékoztatja.

4.4. A hibásan, pontatlanul vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és károk minden esetben Vásárlót terhelik.

4.5. Amennyiben Vásárló a Terméket azért nem veszi át, mert a megadott címen a Termék kiszállításakor sem ő, sem a képviseletében eljáró személy nem található, úgy Vásárló jogosult Eladó üzlethelyiségében 3 napon belül a Terméket átvenni azzal, hogy tudomásul veszi, hogy ez esetben a Termékek frissességükből veszíteni fognak. A jelen pontban foglalt jogáról Eladó Vásárlót nem köteles külön tájékoztatni és szavatosságát, valamint felelősségét a Termék minősége tekintetében kizárja.

 1. Termékekre vonatkozó élelmiszeripari rendelkezések:

5.1. A Termékek nem gyorsan romlandóak, szállítás során hűtésre nincs szükség.


5.2. Leszállítást követően, abban az esetben, ha azonnal nem kerülnek elfogyasztásra, úgy célszerű hűtőben tárolni a Termékeket, hiszen ez esetben tartósságuk hosszabb idejű.

5.3. Valamennyi Termék tartalmazhat allergéneket. Az ebből eredő esetleges károkért Eladó felelősségét kizárja.

 

 1. Eladó kötelezettségei:

6.1. Eladó köteles Termékeket a vállalt elkészítési határidőn belül, a szakma által megkívánt szabványok és előírásoknak megfelelően elkészíteni és Vásárló részére kiszállítani, valamint azokat Vásárló részére átadni.

6.2. Eladó köteles a szükséges valamennyi alapanyagot és eszközt saját költségén beszerezni.

 

 1. Vásárló kötelezettségei:

7.1. Vásárló köteles a Terméket a megrendelés és fizetést követően a szállítás napján átvenni. Az átvételt Vásárló kizárólag akkor tagadhatja meg, ha nyilvánvalóan nem olyan Terméket kapott, mint amit megrendelt, vagy nem abban a mennyiségben, amelyben megrendelte.

7.2. A hibásan, pontatlanul vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és károk minden esetben Vásárlót terhelik.

 

 1. Elállás, felmondás:

8.3. Tekintettel arra, hogy a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 2. § l.) alpontja alapján jelen ÁSZF-ben meghatározott Termékekre (romlandó termékekre, élelmiszerre) nem terjed ki, így Vásárló a megrendelés elküldését követően a szerződéstől való elállásra nem jogosult „aznapi” rendelés esetén, valamint a teljesítést követő indokolás nélküli visszaküldési jog – 14 napon belül - sem illeti meg Vásárlót, amely későbbi időpontos rendelés esetén is irányadó.

8.4. Későbbi időpontban történő rendelés esetén Vásárlót megilleti az elállás joga, amelyet a teljesítési határidőt (későbbi időpont) megelőző nap 16:00 óráig gyakorolhatja.

8.5. Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában Vásárlót megilleti az indokolásnélküli elállási jog. Ebben az esetben Vásárló köteles Eladót haladéktalanul értesíteni. Vásárló a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag nem élelmiszer ipari termék(ek) vonatkozásában az áru átvételét követő 14 napig gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a alapján.

III. Igényérvényesítés

 1. Panaszkezelés:
  Vásárló bármely panaszt közvetlenül Eladó által a honlapon megadott elérhetőségi címein teheti meg.
  A szóbeli panaszt Eladó azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát:
  - személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,
  - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a 30 napon belüli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
  - egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan meghatározottak szerint köteles eljárni.
  A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a Vásárló neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,a Vásárló panaszának részletes leírása, Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Az írásbeli panaszt az Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Eladó indokolni köteles.

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Jelen pontban meghatározott rendelkezések abban az esetben irányadóak, amennyiben Vásárló fogyasztónak minősül.

 1. Minőségi kifogás és szavatosság

  2.1.Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.

2.2.Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Vásárló kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vásárló az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 48 óráig jelezheti az Eladónak.

2.3. Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.

2.4. Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Vásárló választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Vásárlót utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Vásárló részére visszatérítheti.

 1. Kárfelelősség

  3.1.Az Eladó kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.

 2. Záró rendelkezések
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 4. Felek a jóhiszeműség követelményét betartva kötelesek eljárni, az esetlegesen kialakult jogvitákat pedig lehetőség szerint békés úton rendezni.
  Felek az esetleges jogvitájuk esetére a pertárgy érétkétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróságot, valamint a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 5. Jelen ÁSZF annak közzétételével lép hatályba, azaz 2021. december 01. napján és hatályban marad, amíg Eladó azt nem módosítja. ÁSZF módosítása esetén Eladó köteles honlapján jól látható helyen Vásárlók figyelmét felhívni, hogy az ÁSZF tartalma megváltozott, valamint elérési helyét könnyen hozzáférhetővé tenni.
  shop.101bistro.hu

Minden jog fenntartva.